ෆේස්බුක් භාවිත කරන ගෝලීය ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව ගැන ෆේස්බුක් ආයතනය සැලකිලිමත් -වෙන නිසාවෙන් ඔවුන්ඔබගේ ගිණුම සුරක්ෂිතව (secure) තබා ගැනීමට සහ ඔබේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය මෙවලම්(tools) ලබාදීම සිදුකරයි . ෆේස්බුක් ප්‍රජා සම්මතයන්ට විරුද්ධ යමක් ඔබ දකින්නේ නම්, කරුණාකර ඒ බව ෆේස්බුක් වෙත දන්වන්න. යම් ෆේස්බුක් පරිශීලකයෙක්/යන් ඔබව අපහසුතාවයට පත්කළොත්/ අපහසුතාවයට පත්වන පරිදි කටයුතු කරයි නම් , අදාල ෆේස්බුක් පරිශීලකයා/යන් ඔබේ ෆේස්බුක් මිතුරු බවෙන් ඉවත් කිරීමට හෝ අවහිර කිරීමට ඔබට හැකිය.

මූලාශ්‍රයhttps://www.facebook.com/help/592679377575472?helpref=hc_global_nav