ෆේස්බුක් හි සීමාවන් මඟින් එහි ලක්ෂණ / ක්‍රියාකාරකම් වල අනිසි භාවිතය වළක්වන අතර මිනිසුන්ව අනවශ්‍ය / වංචනික තැපැල් (spam) හා හිරිහැර වලින් ආරක්ෂා කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, කෙනෙකු මිතුරු නොවන තැනැත්තෙකුට පණිවුඩ (messages) රාශියක් යවනු ලබන විට, ෆේස්බුක් මැදිහත් වී ඊට අනතුරු ඇඟවීම් හෝ තාවකාලික අවහිරයන් සිදු කළ හැකිය.
මෙම සීමාවන් පදනම් වන්නේ වේගය සහ ප්‍රමාණය වැනි විවිධ සාධක මතය. නමුත් වලංගු සීමාවන් (rate limits) පිළිබඳව අමතර විස්තර ෆේස්බුක් ආයතනය ලබා නොදේ.
ඔබට ෆේස්බුක් එකේ යම් විශේෂාංගයක්/ ක්‍රියාකාරකමක් (feature) භාවිතා කිරීම, අවහිර කර ඇත්නම්, එම විශේෂාංග අවහිරයන් ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් දැන ගත හැකිය.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/177066345680802?helpref=uf_permalink