වෙනත් අයෙකු සේ පෙනී සිටින ගිණුමේ පැතිකඩට (profile) ගොස් ඍජුවම එම ගිණුම වාර්තා කළ හැකිය. වැඩි තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා:පැතිකඩ හරහා සෘජුවම වාර්තා කරන ආකාරය යොමු වන්න.

උල්ලංඝනයන් (violations) සිදු කර ඇති පැතිකඩ වාර්තා කරන්නේ කෙසේද?

  1. වාර්තා කිරීමට කැමති පැතිකඩ විවෘත කරන්න.
  2. දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ ඇති සිරස් තිත් තුන මත ක්ලික් කරන්න
  3. “වාර්තා කරන්න” (Report) යන්න තෝරා, වාර්තා කිරීමට කැමති කරුණ තෝරන්න.


ඔබ තෝරා ගන්නේ “ඒවා අපවාදාත්මක හෝ අහිතකර” (They’re being abusive or harmful) ලෙස නම්, ඒ පිළිබඳව අමතර තොරතුරු සැපයීමට ඔබට සිදු වනු ඇත. සමහර විට ඔබේ වාර්තාව තක්සේරු කිරීමට අදාළව වාර්තා කරනු ලබන ගිණුමෙන් අමතර ට්විට්ස් (Tweets) තෝරා දෙන ලෙස ට්විටර් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඔබට අන් අයෙකු සේ පෙනී සිටින ගිණුමක් පිළිබඳව වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය.


Possessing a Twitter account is not a must to report impersonation.

ඔබට අන් අයෙකු සේ පෙනී සිටින ගිණුමක් වාර්තා කිරීම සඳහා ට්විටර් ගිණුමක් තිබීම අවශ්‍ය නොවේ.

මූලාශ්‍රය: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-twitter-impersonation#how