ඔබගේ ගිණුම අක්‍රිය කළ පසු, ඔබගේ පරිශීලක දත්ත යළි ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රමයක් නොමැත. Viber මෘදුකාංගය හරහා ඹබ යැවූ හෝ ඔබට ලැබුණු පණිවුඩ කිසිවක් Viber මෘදුකාංගය විසින් ගබඩා කරතබා ගන්නේ නැති නිසා ගිණුම අක්‍රීය කළ පසු නැතිවූ දත්ත ලබාගැනීමට නොහැකි වේ. එකම ජංගම දුරකථන අංකය භාවිත කර Viber වෙත නැවත ලියාපදිංචි කිරීම මගින් පෙර ගිණුමේ ඉතිහාසය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු නොලැබේ.

ඔබගේ ගිණුම අක්‍රිය කිරීමට පෙර Viber Chats හි අවශ්‍ය පිටපත් සාදා තබාගන්න

මූලාශ්‍රය:  Handbook on Information Security, Sri Lanka CERT – CC