ඔබේ ට්විටර් ගිණුමට පිවිසීමට නොහැකි නම් හෝ කවුරුහරි එය අනවසරයෙන් උදුරා ගෙන විකෘති කර ඇත් නම්:

  1. මුරපදය යළි පිහිටුවීම (password reset) සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න
    රහස් පද යළි සකසන පෝරමය. පුරවා ඔබගේ මුරපදය යලි පිහිටුවීමට ඉල්ලුම් කරන්න. ඔබගේ පරිශීලක නාමය (username) සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුලත් කර ඔබේ ට්විටර් ගිණුම සමඟ සම්බන්ධිත ඊමේල් ලිපිනය වෙත එවන ලද රහස් පදය යළි පිහිටුවීමේ ඊමේල් පරීක්ෂා කරන්න.


    මුරපදය නැවත පිහිටුවීමෙන් පසුව ඔබට ගිණුමට ලොග් විය හැකි නම්, ඔබේ ගිණුම කවුරුන් හෝ අනවසරයෙන් භාවිතා කර ඇත් දැයි පරීක්ෂා කර එය නැවත සුරක්ෂිත කර ගන්න.
  2. ඔබට තවදුරටත් උදව් අවශ්‍ය වේ නම් උපකාරක සේවය (Support) ලබා ගන්න
    මුරපදය යළි පිහිටුවීමෙන් පසුව පවා ලොග් වීමට නොහැකි නම්, ට්විටර් අමතා උපකාරක ඉල්ලීමක්. ඉදිරිපත් කරන්න. විකල්ප ලැයිස්තුවෙන් “Hacked account” තෝරන්න.

මෙහිදී අනවසරයෙන් උදුරා ගෙන විකෘති කරන ලද ගිණුමට සම්බන්ධ ඊමේල් ලිපිනය සැපයීමට වග බලා ගන්න. එවිට ට්විටර් මඟින් එම ඊමේල් ලිපිනයට අමතර තොරතුරු සහ උපදෙස් එවනු ඇත. ඔබගේ පරිශීලක නාමය හා ගිණුම වෙත ප්‍රවේශ වූ අවසන් දිනයද ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ ට්විටර් ගිණුම හා සම්බන්ධිත ඊමේල් ගිණුම වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබට නොහැකි නම්, .ඔබට කළ හැකි දේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු පහත යොමුවෙන් ලබා ගන්න.

මූලාශ්‍රය: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-account-hacked