ඔබට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමක් නොමැති නම්, ඔබ විසින් මෙම පෝරමය භාවිතා කරමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රජා මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන ඕනෑම ආකාරයක අපයෝජන, ස්පෑම් හෝ වෙනත් යමක් වාර්තා කළ හැකිය.

ඔබට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබ විසින් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් යෙදවුම හරහාම ඔවුන්ගේ ප්‍රජා මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන ඕනෑම ආකාරයක අපයෝජන, ස්පෑම් හෝ වෙනත් යමක් වාර්තා කළ හැකිය.

පළකිරීමක් වාර්තා කිරීම:

  1. පළකිරීමට ඉහළින් ඇති  (iOS) හෝ (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්) ස්පර්ශ කරන්න
  2.  “වාර්තා කරන්න” (Report) යන්න ස්පර්ශ කරන්න
  3. තිරයේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

පැතිකඩක් වාර්තා කිරීම:

  1. පැතිකඩේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති (iOS) හෝ (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්) ස්පර්ශ කරන්න
  2. “වාර්තා කරන්න” (Report) යන්න ස්පර්ශ කරන්න
  3. තිරයේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

ප්‍රතිචාරයක් (comment) වාර්තා කරන්නේ කෙසේදැයි දැනගන්න.
ඔබ යමක් වාර්තා කරන විට, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් විසින් ඔබේ තොරතුරු, ඔබ වාර්තා කරන ලද පළකිරීම් හෝ පැතිකඩ අයත් පුද්ගලයා වෙත දැනුම් දීමක් නොකරයි.

මූලාශ්‍රය: https://help.instagram.com/192435014247952?helpref=faq_content