වෙනත් අයෙකු විසින් ඔබ ලෙස පෙනී සිටින ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමක් නිර්මාණය කර ඇති බව ඔබ දුටුවේ නම්, එය ඔබේ ආරක්ෂාව සඳහා වහාම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වෙත වාර්තා කළ හැකිය. ඒ අනුව, ඔබට රජයෙන් නිකුත් කරන ලද ෆොටෝ හැඳුනුම් පතක් (උදා: ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ජාතික හැදුනුම්පතේ දෙපැත්තම) ඇතුළුව ඒසඳහා අවශ්‍ය  සියලු තොරතුරු ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වෙත ලබා දීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඔබට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබ විසින් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් යෙදුම තුළදීම හෝ මෙම පෝරමය පුරවා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වෙත ඒ පිළිබඳව වාර්තා කළ හැකිය.

ඔබට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමක් නොමැති නම්, කරුණාකර මෙම පෝරමය පුරවන්න.

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ව්‍යාජ ගිණුමේ බලපෑමට ලක් වී සිටින පුද්ගලයා හෝ එවැනි පුද්ගලයකුගේ නියෝජිතයා (උදා: කුඩා දරුවෙකු වෙනුවෙන් භාරකරු) විසින් එවනු ලබන වාර්තා වලට පමණි. එබැවින්, යමෙකු ඔබේ මිතුරෙකු සඳහා ව්‍යාජ ගිණුමක් නිර්මාණය කර ඇත්නම්, කරුණාකර ඔබේ මිතුරාටම එය වාර්තා කරන ලෙස දිරි ගන්වන්න.

සටහන: ඔබට ජංගම දුරකථනයෙන් ඔබගේ ෆොටෝ හැඳුනුම්පත උඩුගත කිරීමට (upload) අපහසු නම්, මෙම පෝරමය පරිගණකයක් භාවිතයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

මූලාශ්‍රය: https://help.instagram.com/370054663112398?helpref=search&sr=1&query=impersonating