• අංකය වෙනස් කිරීමට පෙර ඔබගේ නව “දුරකථන අංකය” SMS සහ / හෝ ඇමතුම් ලබා ගත හැකි සහ ක්‍රියාකාරී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් තිබේ දැයි බලන්න.ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ “පැරණි දුරකථන අංකය” වට්ස්ඇප් තුල සත්‍යාපනය කරඇත්දැයි සහතික කරගන්න. ඒ සඳහා අංකය වෙනස් කිරීමට පෙර, වට්ස්ඇප් මෘදුකාංගයේ සැකසුම් වලට ගොස් (WhatsApp → Settings) ඔබේ ඡායාරූපය (profile photo) මත ක්ලික් කර කුමන අංකය තහවුරු කර ඇත්දැයි හොඳින් බලන්න.
  • ඔබ වට්ස්ඇප් වෙත ගිය පසු ඉහළ දකුණු කෙළවරේ පෙන්වන මෙනු බොත්තම මත ක්ලික් කර පසුව “සෙවුම්” (search) තීරුවෙන් පහල ඇති අයිකනය තෝරා ගන්න. ඉන්පසු, සැකසුම් → ගිණුම් → අංකය වෙනස් කරන්න යන්න තෝරන්න Settings → Account → Change Number.
  • ඔබේ වත්මන් වට්ස්ඇප් දුරකථන අංකය පළමු පෙළ කොටුවේ ඇතුළත් කරන්න. දෙවන පෙළ කොටුව තුළ ඔබගේ නව දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න. ඉන්පසු ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා “Done” යන්න තෝරන්න
  • ඔබේ අංකය වෙනස් කරයි නම්, ඔබ එම දුරකථනය/උපකරණය දිගටම භාවිතා කරන තෙක්ම, නව දුරකථන අංකය සමඟම ඔබේ චැට් ඉතිහාසයද (පෙර පණිවුඩ) දැක ගත හැකිය.

i. වට්ස්ඇප් ගිණුමේ අංකය වෙනස් කිරීමට පියවර

මූලාශ්‍රය: Handbook on Information Security, Sri Lanka CERT – CC