• ඔබට “සැකසීම්” (Settings) ක්ලික් කිරීමෙන් පසු දිස් වෙන”ඇමතුම් සහ පණිවුඩ” (Calls and Messages) යන පිටුව ක්ලික් කර විට “ඉ-තැපැල් පණිවිඩ ඉතිහාසය” (Email message history) දැකිය හැකිය.
  • එම බොත්තම ක්ලික් කර ඉ-තැපැල් පණිවිඩ ඉතිහාසය සඳහා යෙදවුදුමක් තෝරන්න. ඊළඟට, ඔබ “ඉ- තැපෑල” තෝරාගත යුතු අතර ඔබේ පණිවිඩ ඉතිහාසය අවශ්‍ය විටෙක නැවත ලබා ගැනීමට හැකි පරිදි සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා ඔබගේ කැමති ඉ- තැපැල් ලිපිනය තෝරාගන්න.
  • ඊළඟට ඔබගේ ඉ-තැපැල් ගිණුම සකසා ගත යුතුය. ඒ සඳහා ඔබගේ ඉ-තැපැල් හැඳුනුම් අංකය (email ID) සහ මුරපදය (password) ඇතුළත් කර ඉ-තැපෑලට පිවිස “ඊළඟට” (Next) ක්ලික් කරන්න. අන්තර්ජාලය නොමැතිව එය වැඩ නොකරන නිසා අන්තර්ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීසිටීමට වග බලා ගන්න. ඔබගේ ඉ-තැපෑල සැකසීමෙන් අනතුරුව “Done” තෝරන්න.

ඊළඟ තිරයේ ඔබගේ පණිවිඩ ඉතිහාසය සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට කැමති ඉ-තැපැල් ලිපිනය ඇතුළු කර යෙදුම ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති ඊතලය සළකුණ ක්ලික් කරන්න.

ඔබේ වයිබර් කතාබස් අවශ්‍ය විටෙක නැවත ලබා ගැනීමට හැකි පරිදි සුරක්ෂිතව තබා ගන්නා පියවරමූලාශ්‍රය: Handbook on Information Security, Sri Lanka CERT - CC