ඕනෑම කෙනෙකුට ඍජුවම හානිකර හැසිරීම් සහිත ට්වීට් වාර්තා කළ හැකි අතර ඒ සඳහා උපදෙස් පහත දැක්වේ.

  1. twitter.com හි හෝ ට්විටර් සඳහා iOS හෝ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් හි යෙදවුම (app) භාවිතයෙන් වාර්තා කිරීමට කැමති ට්වීට් එකට යන්න.
  2. එහි දකුණුපස ඇති   අයිකනය ක්ලික් කරන්න.
  3. “වාර්තා කරන්න” යන්න තෝරන්න.
  4. “ඒවා අපවාදාත්මක හෝ අහිතකර” (They’re being abusive or harmful) යන්න තෝරන්න.
  5. ඉන් පසුව, ඒ පිළිබඳව අමතර තොරතුරු සැපයීමට ඔබට සිදු වනු ඇත. සමහර විට ඔබේ වාර්තාව තක්සේරු කිරීමට අදාළව වාර්තා කරනු ලබන ගිණුමෙන් අමතර ට්විට්ස් (Tweets) තෝරා දෙන ලෙස ට්විටර් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියි. .

මූලාශ්‍රය: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-beavior