1. ඔබ WhatsApp වෙත ගොස්, දකුණු කෙළවරේ උඩ “සෙවුම්” තීරුවෙන් පසුව ඇති මෙනු බොත්තම  ක්ලික් කරන්න.
 2. ඉන්පසු
  සැකසීම් → ගිණුම් → පුද්ගලිකත්වය වෙත යන්න
  (settings → Account→ Privacy)


 3. මෙයින් ඔබට අවසන් වරට වට්ස්ඇප් හි පණිවිඩ බලන ලද  සදිනය (last seen), පැතිකඩ ඡායාරූපය (profile photo), ඔබ පිළීබඳව (About / පෞද්ගලික තොරතුරු) සහ තත්ත්වය (status) දැකිය හැක්කේ කාටද යන්න වෙන වෙනම පහත සඳහන් විකල්පයන් අතුරින් තෝරා සැකසිය හැකිය. • හැමෝටම (Everyone)
  හැමෝටම යන්න තෝරා ගත්තොත්, අදාළ තොරතුර හෝ ඡායාරූපය, WhatsApp භාවිතා කරන සියලු දෙනාටම දැකිය හැකිය.
 • මගේ සම්බන්ධතාවන්ට පමණක් (My Contacts)
  මගේ සම්බන්ධතාවන්ට පමණක් යන්න තෝරා ගත්තොත්, අදාළ තොරතුර හෝ ඡායාරූපය දැකිය හැක්කේ ඔබේ සම්බන්ධතා ලැයිස්තුවේ සිටින අයට පමණි.
 • කිසිවෙකුටවත් නොවේ (Nobody)
  කාටවත් එපා යන්න තෝරා ගත්තොත්, අදාළ තොරතුර හෝ ඡායාරූපය කිසිවෙකුට දැකිය නොහැක.

මූලාශ්‍රය: Handbook on Information Security, Sri Lanka CERT – CC