වට්ස්ඇප් මෘදුකාංගය විවෘත කර අවහිර කිරීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය (contact) තෝරන්න. තිරයේ ඉහළ දකුණේ ඇති තිරස් තිත් තුන මත ක්ලික් කළ විට, පහතට එන ලැයිස්තුවේ “තවත්” (More) යන්නෙන් පෙන්වයි. එම විකල්පය තෝරන්න (tap).

ඉන්පසු ඔබ තෝරාගත් පුද්ගලයා අවහිර කිරීමට අවශ්‍ය බව තහවුරු කිරීම සඳහා “බ්ලොක්” (Block) යන්න ක්ලික් කර “OK” තෝරන්න

වට්ස්ඇප් හි සබඳතා අවහිර කරන පියවර

මූලාශ්‍රය: Handbook on Information Security, Sri Lanka CERT – CC