පොලිස් හදිසි ඇමතුම්

දුරකථන අංකය: 119
ඉමේල් ලිපිනය: www.telligp.police.lk
වෙබ් අඩවිය: https://www.police.lk/index.php/item/15

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ (NCPA) ළමා දුරකථන සේවය

දුරකථන අංකය: 1929
ඉමේල් ලිපිනය: ncpa@childprotection.gov.lk
වෙබ් අඩවිය: http://www.childprotection.gov.lk/?page_id=6

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය (GIC)

දුරකථන අංකය: 1919 (Dial from abroad: +94 11 2 191919)
වෙබ් අඩවිය: http://gic.gov.lk/

මානසික සෞඛ්‍ය උපකාරක සේවාව

දුරකථන අංකය: 1926
ඉමේල් ලිපිනය: info@nimh.health.gov.lk
වෙබ් අඩවිය: http://nimh.health.gov.lk/

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය (Sri Lanka CERT)

දුරකථන අංකය: 011 269 1692
ඉමේල් ලිපිනය: report@cert.gov.lk
වෙබ් අඩවිය: https://www.cert.gov.lk/

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ (TRC) පොලිස් ඒකකය

දුරකථන අංකය: 011 267 1676
ඉමේල් ලිපිනය: investigation@trc.gov.lk
වෙබ් අඩවිය: http://www.trc.gov.lk/

පොලීසියේ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය

දුරකථන අංකය: 011 244 4444
ඉමේල් ලිපිනය: cwbureau@police.lk
වෙබ් අඩවිය: https://www.police.lk/

කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ කාන්තා උපකාරක දුරකථන සේවාව

දුරකථන අංකය: 1938
ඉමේල් ලිපිනය: secncwsl@gmail.com
වෙබ් අඩවිය: http://www.childwomenmin.gov.lk/institutes/national-committee-women/1938-womens-help-line

කාන්තා පිහිට (WIN)

දුරකථන අංකය: 077 734 9100, 011 267 1401-11, 011 461 5549
ඉමේල් ලිපිනය: connect@winsl.net
වෙබ් අඩවිය: https://www.winsl.net/

සුමිත්‍රයෝ

දුරකථන අංකය: 011 268 2535, 011 268 2570
ඉමේල් ලිපිනය: info@srilankasumithrayo.lk
වෙබ් අඩවිය: https://srilankasumithrayo.lk/

ටෙක්සර්ට් (TechCERT)

දුරකථන අංකය: 011 446 2500
ඉමේල් ලිපිනය: info@techcert.lk
වෙබ් අඩවිය: https://www.techcert.lk/en/